"Thistles, Poppies, Wild Verbena"
Byron Fullerton 1046